Asigurarea curățeniei pe teritoriul localității Cărpineni. Ce spune Regulamentul?

Asigurarea curățeniei pe teritoriul localității Cărpineni. Ce spune Regulamentul?

95
DISTRIBUIȚI
REGULAMENTUL de asigurare a curăţeniei în comuna Cărpineni, r. Hîncești aprobat prin decizia CL nr. 02/19 din 15. 04. 2015
1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591-XIV din 23.09.1999 şi au ca scop stabilirea unor norme privind asigurarea curăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecărei persoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă şi stabilirea unor norme estetice a localităţii.

1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toţi locuitorii comunei Cărpineni, precum şi peroanele ce traversează sau vizitează localitatea, inclusiv în calitate de proprietari sau titulari ai altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (case de locuit, instituţiile de învăţământ, medicale, de cultură, sport,etc.), precum şi pentru agenţii economici din teritoriu, indiferent de forma lor organizatorico-juridică.

2. Reguli principale de menţinere a ordinii sanitare

2.1. Proprietarii sau titularii altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (construcţii şi/sau terenuri), în special imobilele ce sunt amplasate geografic pe teritoriul adiacent al drumurilor publice centrale din localitate (drumurile asfaltate) sunt obligaţi să menţină imobilele integral, cu respectarea prezentelor norme sanitare şi de curăţenie şi asigurarea menţinerii unui aspect estetic permanent al acestora.

Instalarea lăzilor de gunoi (cu caracteristici fixe sau parţial portante) este necesară şi obligatorie:

 1. a) la intrările în instituţiile publice (instituţiile de învăţământ, medicale, de cultură, sport, etc.) – câte cel puţin o ladă de gunoi;
 2. b) la intrările sau în imediata apropiere (maxim 10 metri pe orizontala) a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială – câte două lăzi de gunoi;
 3. c) pe aleile parcurilor lângă fiecare bancă sau pe băncile amplasate pe teritoriul adiacent drumurilor publice – câte cel puţin o ladă de gunoi.

2.2. Lăzile de gunoi urmează să fie întreţinute în ordine exemplară (vopsite, cu un aspect estetic), curăţate zilnic de agenţii economici şi după necesitate în cazul peroanelor fizice responsabile, precum şi reparate de către persoana obligată la instalare.

2.3. Instalarea şi întreţinerea lăzilor de gunoi se efectuează de către administraţiile instituţiilor publice, a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială, persoane fizice prin cooperare, etc.

2.4. Transportarea pe străzile centrale (asfaltate) ale satului în cantități mari a substanţelor minerale utile, materialelor de construcţie şi a deşeurilor de producere sau menajere cu mijloace de transport se permite numai cu mijloace de transport închise sau deschise, însă acoperite cu prelată.

2.5. Se interzice (după caz) pe străzi, trotuare, alei, parcuri şi alte locuri publice:

 1. a) depozitarea materialelor de construcţie (nisip, pietriş, moloz, blocuri de calcar, etc) şi de altă natură;
 2. b) deversarea apelor uzate, precum şi amplasarea ţevilor de canalizare în afara ogrăzilor private;
 3. c) parcarea şi/sau staţionarea mijloacelor de transport, a remorcilor sau altor agregate (automobil, tractor, tehnică agricolă, remorci de orice natură şi tip, utilaje, etc.) în situaţia în care amplasarea acestora obstrucţionează circulaţia pietonilor şi/sau a mijloacelor de transport;
 4. d) păstrarea şi depozitarea furajelor şi maselor lemnoase (fân, paie, porumb uscat, precum şi a deşeurilor animaliere; )
 5. e) păstrarea şi depozitarea cutiilor de ambalaj; aruncarea deşeurilor de producere sau menajere, etc;
 6. f) aruncarea deşeurilor de producere sau menajere, etc;
 7. g) depozitarea deşeurilor menajere, din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale în alte locuri publice, decât punctul de colectare a deşeurilor din sat;
 8. h) arderea gunoiului, frunzelor şi altor deşeuri de producere sau menajere;
 9. i) spălarea transportului auto pe străzi şi trotuare;
 10. j) încleierea avizelor (de orice natură) pe garduri, copaci, pereţii instituţiilor publice, cu excepţia locurilor special amenajate sau autorizate;
 11. k) ţinerea câinilor dezlegaţi în afara curţilor caselor de locuit particulare, precum şi întreţinerea animalelor domestice pe lângă casele de locuit ce depăşesc numărul de capete permis de normativele sanitare naţionale;
 12. l) plimbarea câinilor fără echipament special;
 13. m) păscutul animalelor şi păsărilor domestice în parcuri şi locuri publice, precum şi păscutul animalelor domestice pe terenurile autorizate anterior datei stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale.

2.6. Posesorii de animale şi/sau păstorii (după caz) urmează să însoţească animalele spre/dinspre păşuni şi se interzice însoţirea acestora pe străzile centrale ale comunei Cărpineni.

2.7. În timpul curăţirii străzilor, trotuarelor, aleilor şi altor locuri publice se vor întreprinde măsuri în vederea neadmiterii poluării apelor din rîuri sau pîrîuri, precum și a acumulării deșeurilor sub tufari, copaci, pe gazon precum şi pe zona carosabilă a drumului.

2.8. Curăţarea intrărilor în curţile sectorului particular, precum şi în perimetrul din preajma gardului privat se efectuează din contul proprietarului pe lăţime (de minim un metru pe străzile locale şi de doi metri pe drumurile asfaltate) de la marginea acestuia pe toată lungimea, prin:

 1. a) tăierea vegetaţiei ce depăşeşte 15 centimetri de la sol (cu excepţia culturilor sădite pentru amenajarea zonei respective: flori, arbuşti, arbori, iarbă decorativă, tufari decorativi, etc.);
 2. b) măturarea teritoriului menţionat (cu respectarea obligatorie a pct. 2.7.);
 3. c) nivelarea prin eliminarea şi amenajarea corespunzătoare a pietrişului (altor denivelări) în cazul executării lucrărilor de întreţinere a drumului cu autogrederul sau altor mijloace tehnice speciale.

2.9. Pe timp de iarnă, se interzice de a arunca zăpada pe partea carosabilă a străzii.

2.10. Gunoiul adunat în urma salubrizării zonelor particulare şi din preajma acestora se va transporta de către proprietar, la punctul de colectare a deşeurilor, cu excepţia zilelor stabilite şi organizate de către primăria comunei Cărpineni pe arterele centrale ale localităţii.

2.11. Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică, deşeurilor din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale (deşeurilor de producere sau menajere) se efectuează de către proprietar în locurile special amenajate din localitate şi autorizate de Primăria comunei Cărpineni.

2.12. Se permite depozitarea şi amplasarea provizorie a materialelor de construcţie, precum şi a produselor furajere pe teritoriul alăturat gospodăriilor private, cu excepţia arterelor principale ale localităţii (drumurilor centrale asfaltate), pe un termen de pînă la 5 zile lucrătoare, cu autorizarea anticipată de către Primăria comunei şi cu condiţia că depozitarea acestora să nu obstrucţioneze circulaţia pietonilor şi a mijloacelor de transport.

2.13. Autorizarea reprezintă procesul de înscriere într-un registru special, înscriere ce serveşte temei pentru exonerare de răspundere contravenţională pentru termenul stabilit la pct. 4.1.

2.14. Modul şi procedura internă de evidenţă a solicitărilor de autorizare pentru depozitare provizorie, se stabileşte de primarul de către primarul com. Cărpineni.

2.15. Încălcarea termenului stabilit prin procedura de autorizare, serveşte temei de atragere la răspundere în conformitate cu prezentele reglementări.

3. Participarea colectivelor de muncă şi a locuitorilor la salubrizarea teritoriului comunei Cărpineni

3.1. În scopul antrenării tuturor colectivelor de muncă şi locuitorilor în activitatea de salubrizare a comunei Cărpineni, se stabileşte ziua de vineri ca zi pentru igienizarea şi salubrizarea satului.

3.2. Instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma organizatorico-juridică, vor lua măsuri în vederea dotării şi pregătirii colectivelor de muncă pentru desfăşurarea acţiunilor de igienizare şi salubrizare.

3.3. Proprietarii caselor de locuit particulare sunt obligaţi să efectueze curăţarea teritoriului adiacent în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.

3.4. Primăria comunei Cărpineni va mobiliza agenţii economici, populaţia aptă de muncă întru realizarea sarcinilor privind desfăşurarea acţiunilor de curăţenie a teritoriului, conform condiţiilor stabilite.

4. Dispoziţii finale

4.1. Primăria comunei Cărpineni va asigura informarea periodic prin intermediul mass- media a populației comunei despre prevederile prezentului Regulament.

4.2. Primăria comunei Cărpineni, de comun accord cu Sectorul de Poliție a comunei Cărpineni vor asigura:

 1. monitorizarea, supravegherea și controlul în vederea aplicării și respectării de către locuitorii comunei şi peroanele ce traversează sau vizitează localitatea a prevederilor prezentului Regulament.
 2. întreprinderea măsurilor de rigoare, de comun acord cu organele abilitate, asupra persoanelor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

4.3. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova, în baza proceselor verbale întocmite.

Regulament curățenie