Cotele de impozitare a bunurilor imobiliare pentru anul 2019

Cotele de impozitare a bunurilor imobiliare pentru anul 2019

10
DISTRIBUIȚI

DECIZIA

Nr. 08/05 din 07 decembrie 2018

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019

În conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997; Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare; Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006, Consiliul local aprobă cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, după cum urmează:

Nr. d/oObiectele impunerii Cotele concrete
ICotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal)

 Bunurile imobiliare, inclusiv: 
1. cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale terenuri aferente acestor bunuri);0,1%
2.garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate;0,1%
3.loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele.0,1%
4.Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele0,3%
5.Bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele.0,3%
IICotele concrete la impozitul funciar

pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

6.

 

Terenurile cu destinație agricolă:

1) toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor și pășunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

1,5 lei /     1 grad hectar
110 lei /   1 grad hectar
2) Terenurile destinate fînețelor și pășunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

0,75 lei /     1 grad hectar
55 lei /     1 grad hectar
3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.)115 lei /   1 grad hectar
7.Terenurile din intravilan, inclusiv:

1)    terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice locale ca loturi de pe lingă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în intravilan (grădini))

–         în localitățile rurale;

1 lei /     100 m2
2)    terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate (grădini):

–         oraşe

–         municipii, oraşe-rezidente

1 lei /     100 m2
3)    terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.10 lei /     100 m2
8.

 

Terenurile din extravilan, inclusiv:

1)    terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate;

350 lei /     1 ha
        2) terenurile altele decît cele specificate la alin. 1), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.70 lei /     1 ha
Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele  aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie

neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

9.Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, garajele, construcţiile amplasate pe terenurile loturilor întovărăşirilor pomicole,  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a)     pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

b)    pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

0,1%
0,1%
10.Pentru bunurile imobiliare, alte decît cele specificate în pct. 9 și pct.11, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a)     pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

b)    persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

0,1%
0,1%
11.Bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a)

0,1%
0,1%
Nota: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depășește 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2 – de 15 ori.

Construcție principală – construcție înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinație de locuință şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.

Decizia cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019