DISTRIBUIȚI

Notificarea reprezintă o procedură de lansare a activităţii de comerț doar în temeiul unei notificări (înștiințări) depusă la autoritatea administraţiei publice locale în care se va derula activitatea.

În cazul în care comerciantul intenționează să desfășoare alte activităţi decît cele indicate în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 din ”Ghidul pentru comercianți și APL – Notificarea activității de comerț”, indicate mai jos, acesta este în drept să înceapă activitatea  odată cu depunerea notificării privind inițierea activității de comerţ, fără o altă procedură suplimentară.

În cazul în care se intenționează desfăşurarea activităților de comerț indicate în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 din Ghid, comerciantul este obligat să depună notificarea privind inițierea activității de comerț cu cel puțin 15 zile lucrătoare pînă la inițierea activității.

Anexa nr. 3. Activităţile de comerţ supuse autorizării sau înregistrării sanitar-veterinare

Clasa CAEM rev.2Denumirea activităţii
46.23Comerţul cu ridicata al animalelor vii
46.24Comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
46.32Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
46.33Comerţul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
46.38Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
Comerţul cu ridicata al mierii şi produselor apicole
Comerţul cu ridicata al subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman
Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar
Comerţul cu ridicata al hranei pentru animale
Comerţul cu amănuntul al animalelor vii
Comerţul cu amănuntul al pieilor brute şi pieilor prelucrate
Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice de uz veterinar
Comerţul cu amănuntul al mierii şi produselor apicole
Comerţul cu amănuntul al peştelui şi produselor din peste
Comerţul cu amănuntul al hranei pentru animale
Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare de origine animală şi vegetală
Unităţi de alimentaţie publică

 

Anexa nr. 4. Activităţile de comerţ supuse autorizării sanitare

Clasa CAEM rev.2 

Denumirea activităţii

45.20Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor
46.12Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
46.71Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
46.75Comerţul cu ridicata al produselor chimice
47.30Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
96.01Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană
96.02Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
96.04Activităţi de întreţinere corporală
Activităţi ale studiourilor de  tatuaj şi piercing

 

Modelul notificării este prevăzut în Anexa nr. 2 la Ghidul menționat.

Actele anexate la notificare

La notificarea privind inițierea activității de comerț se anexează următoarele acte, în următoarele cazuri:

 • actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 • copia Regulamentului pieței, adoptat de comerciant, și copia deciziei consiliului local de creare a pieței – în cazul piețelor.
 • copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau folosință a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcția și amenajarea pieței, titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contractul de locațiune/comodat sau, după caz, un alt act), în cazul piețelor, unității de comerț amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, teraselor de vară.

Notificarea privind inițierea activității de comerț se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vînzare.

Notificările și actele anexate se depun și se păstrează în arhiva autorității administrației publice locale.

Înștiințarea de recepționare a notificării

După ce recepționează notificarea, APL eliberează comerciantului o înștiințare de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

 • data și ora recepționării notificării;
 • numărul de ordine a notificării, acordat de autoritatea administrației publice locale;
 • numele/prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile a autorității administrației publice locale care a recepționat notificarea.

Refuzul APL de a recepționa notificarea

APL este în drept să refuze recepționarea notificării atunci cînd:

 • notificarea nu conține toate datele indicate în modelul acesteia;
 • la notificare nu sînt anexate actele stabilite la întrebarea privind actele ce se anexează la respectiva;
 • notificarea nu este semnată de persoana care deține împuternicirile necesare.

În cazul refuzului de recepționare a notificării, autoritatea administrației publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înștiințare privind refuzul de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

 • motivele refuzului de recepționare a notificării;
 • numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile a autorității administrației publice locale care a emis refuzul de recepționare a notificării.

Modificarea datelor din notificare

În cazul schimbării datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, comerciantul depune în adresa autorității administrației publice locale notificare de modificare a datelor, în termen de cel mult 30 zile calendaristice înainte de data modificării acestora.

Cerinţe specifice după începerea activităţii

Cerințe privind deţinerea documentelor:

 • La locul de vînzare a produselor/prestare a serviciilor, comerciantul trebuie să deţină documentele care atestă conformitatea acestora cu regulamentele tehnice în vigoare. În cazul în care documentele respective sînt păstrate în alt loc, în incinta unităţii comerciale trebuie să se păstreze copiile acestora, autentificate cu ștampila comerciantului.

Cerințe privind evidența produselor comercializate:

 • Comerciantul este obligat să ţină evidenţa produselor comercializate/a serviciilor prestate şi să elibereze cumpărătorilor/consumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce confirmă cumpărarea produsului/prestarea serviciului.

Cerinţe privind orarul de funcționare:

 • Fiecare comerciant stabileşte, conform Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă, aprobat de autoritatea administrației publice locale, orarul de funcţionare al unităţii comerciale, care va respecta prevederile legislaţiei muncii şi reglementările în vigoare privind liniştea şi ordinea publică.
 • Unităţile comerciale cu amănuntul şi cele prestatoare de servicii comerciale pot fi deschise publicului în toate zilele săptămînii.
 • Unităţile comerciale din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile consecutiv în cazul sărbătorilor legale, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.
 • Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitatea comercială, în mod vizibil din exterior. Comerciantul este obligat să asigure respectarea acestuia.
 • Orice modificare în orarul de funcţionare al unităţii comerciale se face cu acordul preventiv al autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat autorizaţia de funcţionare.

Cerinţe privind amplasarea unităților comerciale:

 • Unitățile comerciale pot fi amplasate doar în zonele/străzile stabilite de Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă, aprobat de autoritatea administrației publice locale.

Cerinţe privind limitele nivelului zgomotului şi al vibrației:

 • Unitățile comerciale trebuie să respecte limitele maximale ale nivelului zgomotului şi al vibrației, stabilite prin hotărîre de Guvern.
 • Unitățile comerciale care utilizează deservirea muzicală (discobaruri, săli de festivități și alte unități similare) sînt obligate să aplice măsurile necesare de izolație fonică în vederea respectării limitelor maxime admise ale nivelul zgomotului și al vibrației, pentru a nu crea disconfort locatarilor din zona sau localitatea în care sînt amplasate.

Cerinţe privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor:

 • Comercianții sunt obligați să asigure colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor rezultate în cadrul activității de comerț în conformitate cu legislația privind deșeurile de producție și menajere.
 • Colectarea și transportarea deșeurilor se efectuează: de către comerciant, în cazul în care acesta deține autorizație privind gestionarea deșeurilor; și/sau de către persoane juridice care dețin autorizație privind gestionarea deșeurilor și care au încheiat contracte cu comerciantul.

Taxe pentru unități comerciale

Pentru fiecare unitate comercială și loc de vînzare, în cadrul cărora desfășoară activitate de comerț, comercianții achită taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii în conformitate cu legislația fiscală, în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.

Taxa se achită în lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Mărimea taxei se aprobă de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale. În termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorității administrației publice locale o plată de notificare în mărime de 100 lei.