Taxele locale pentru anul 2019

Taxele locale pentru anul 2019

270
DISTRIBUIȚI

DECIZIA

Nr.08/04 din 07 decembrie 2018

„Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019.”

În conformitate cu Titlul VII „Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Consiliul local al comunei Cărpineni.

D E C I D E:

  1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, conform anexei nr.1.
  2. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calcularea, termenele de achitarea şi de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al Codului fiscal.
  3. Prezenta Decizie va fi adusă la cunoștința contribuabililor și prezentată la DDF Hîncești în termen de 10 zile din data adoptării.
  4. Responsabilitatea pentru prezentarea informației cu privire la subiecții impunerii, care au primit înștiințare de recepționare  a notificării  privind inițierea activității de comerț, cărora le-au fost suspendate, anulate sau expirat termenul de valabilitate a acestora, conform prevederilor art. 293 (alin.5) din Codul Fiscal și îndeplinirea p.V din prezenta decizie, se pune în sarcina dnei Feraru Silvia.
  5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului comunei.

Președinte de ședință                                                      Pavel BALTĂ

Contrasemnează

Secretar

Consiliului comunei Cărpineni                        Victor DECUSEARĂ

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului Local Cărpineni

­­­08/04 din 07 decembrie 2018

 Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2019

pe teritoriul com. Cărpineni.

Nr.Denumirea taxeiCota taxei, unitatea de măsură și mărimea taxei 

Locul amlasării

înlesniri fiscale conform art. 296 din Codul fiscal.
1.Taxă de piaţă2.85 lei/anual pentru suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor:X
2.Taxă pentru amenajarea teritoriului90 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, al gospodăriilor țărănești (de fermier), de asemenea membrii acesteia și/sau  pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorului justiţiei. X
3.Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

 

Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii definite conform CAEM Rev.2 corespunzător activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010:

1.Unitate de comerț mixt (produse alimentare, mărfuri industriale,) unitate de comerț a produselor alimentare,unitate de comerț a telefoanelor, accesorii,unitate de comerț (mărfuri funerare.

 

pînă la 20 m.p.

de la 20.1 m.p. pînă la 30 m.p.

de la 30.1 m.p. pînă la 40 m.p.

de la 40.1 m.p. pînă la 50 m.p.

de la 50.1 m.p. pînă la 60 m.p.

de la 60.1 m.p. pînă la 70 m.p.

de la 70.1 m.p. pînă la 80 m.p.

de la 80.1 m.p. pînă la 100 m.p.

de la 100.1 m.p. și mai mult

centruperiferie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1500

2500

3400

4200

5000

5500

6000

7000

10000

 

 

 

1300

2200

3000

3500

4500

5000

5500

6500

 

2.unitate de comerț a materialelor de constucție1500015000
3.unitate de comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri, efectuat în piețe10001000
4. unitate de comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor (produse proprii) uși-fereste termopan

 

60006000
5. unitate de comerț specializat – farmacii .

Farmacii amplasate pe teritoriul spitalului com. Cărpineni

7500

9000

6. unitate de comerț specializat – farmacii veterinare1500

 

7. unitate de comerț specializate pentru realizarea :

Petrol+ suprafața obiectului commercial

gaz+ suprafața obiectului commercial

 

12000

12000

 

8.sala de ceremonii:

Pînă la 100 m2

Mai mari de 100.1 m2

Bar, cafenea

Bufet, ospătărie

 

7500

14550

4550

1500

 

7500

14550

4550

1500

9. Servicii de vulcanizare, întreținerea și repararea autovehiculelor, spălătorii auto60006000
4.Taxă pentru dispozitivele publicitare 300 lei /anual pentru suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar:

 

 X
5.Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)5% din venitul din vînzări X
6.Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor, satelor (comunelor)Autoturisme cu capacitatea de pînă la 5 locuri  –   400 lei/lunar X

 Notă: Cotele taxei reflectate în tabel la poziția „centru” sînt stabilite pentru străzile: Independenței; Păcii (Piață – Pod iaz); Iuri Gagarin; Ștefan Vodă (Bucos – Capătul satului)

Președintele ședinței                                                                      Pavel BALTĂ

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului comunei Cărpineni                                                                                                                 Victor DECUSEARĂ

Decizia cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019

Anexa 1