Acte necesare

Acte necesare

Domeniul funciar

 • Pentru privatizarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate:
  • cererea solicitantului pentru privatizare;
  • planul cadastral al terenului eliberat de OCT;
  • Extrasul din Registrul bunurilor imobile, eliberat de OCT;
  • Extras din decizia Consiliului orăşenesc privind privatizarea terenului;
 • Arendarea terenurilor (prin licitație):
  • cererea solicitantului;
  • planul cadastral al terenului solicitat pentru arendă, eliberat de OCT;
  • Extrasul din Registrul bunurilor imobile, eliberat de OCT;
 • Atribuirea terenurilor pentru construcţia caselor individuale:
  • cererea solicitantului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie;
  • certificat eliberat de la OCT că nu dispune de imobil pe teritoriul oraşului;
  • certificat despre componenţa familiei;
  • copia certificatelor de naştere a copiilor;

Construcţii şi urbanism

 • Certificate de urbanism :
  • cererea privind eliberarea certificatului de urbanism;
  • planul terenului pe care urmează să se efectuieze construcţie;
 • Autorizaţii de construire:
  • cererea privind eliberarea autorizaţiei de construcţie;
  • titlul de autentificare a dreptului de deţinător în proprietate;
  • proiectul construcţiei;
  • dispoziţia de plată privind achitarea taxei;
 • Autorizaţii de desfiinţare:
 • cererea solicitantului privind autorizarea de desfiinţare;
 • act ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil;

Domeniul patrimonial

 • Arendarea încăperilor (are loc doar prin licitaţie):
  • cererea solicitantului;
  • copia buletinului de identitate;
  • procura în cazul participării prin intermediar;
  • documentul bancar care confirmă achitarea taxei de participare de 600 lei pentru persoane fizice sau de 1200 lei pentru persoane juridice şi a acontului de 10% din preţul iniţial;

Domeniul antreprenorial

 • Notificări de funcţionare:
  • Certificat de înregistrare (copie)
  • Extras din Registru de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (copie)
  • Licenţa (copie)
  • Autorizaţiile (sanitară, antiincendiară) (copie)
  • Contractul de locaţiune (copie)
  • Contractul privind transportarea sau depozitarea deşeurilor (copie)

Domeniul social

 • Ajutor social:
  • cererea solicitantului;
  • copia actului de identitate;
  • copia legitimaţiilor de pensionare sau de invaliditate;
  • copia certificatului de deces (pentru cazurile de acordarea ajutorului de deces);
  • alte acte confirmative ce atestă situaţia reală;
 • Instituirea tutelei/curatelei:
  • cererea solicitantului;
  • copia actului de identitate pentru tutor/curator;
  • copia certificatului de naştere a copilului asupra căruia se instituie tutela/curatela;
  • alte acte confirmative.