Anunț de angajare în funcția de secretar al consiliului comunal

Anunț de angajare în funcția de secretar al consiliului comunal

301
DISTRIBUIȚI

Primăria c. Cărpineni, cu sediul în s. Cărpineni, str. Independenței 54,  anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar al consiliului comunal, pentru perioadă nedeterminată.

Scopul general al funcției: Organizarea activității Consiliului comunal și contribuirea la realizarea managementului eficient al activității Primăriei. Realizarea atribuțiilor conform legii 436 din 2006 cu Privire la Administrația publică locală.

 

 

Sarcinile de bază:

 1. asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
 2. participă la şedinţele consiliului local;
 3. avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
 4. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 5. pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
 6. asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise; 
 7. asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale;
 8. primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
 9. alte atribuţii prevăzute la art. 39 din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală. 


Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază pentru candidat / candidată:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. cunoaște limba română;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 6. în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, inclusiv dintr‑o funcție publică cu statut special, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b), sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, Legea 158 din 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională nu are înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 11. Trebuie să dețină studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în drept sau în administrație publică.

Cerinţe specifice:

Studii: Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în drept sau în administrație publică.
Experienţă profesională: minim 1 an ca funcționar public sau 2 ani in APL sau 3 ani în funții de conducere sau manager; Deținerea funcțiilor de conducere sau manager reprezintă un avantaj;
Cunoştinţe: 

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi: expresivitate, cultură a vorbirii, creativitate, comunicabilitate, lucru cu informaţia, circulare, adresări, elaborare de documente, consultare, instruire, organizare, coordonare, control, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, lucru în echipă.
Aptitudini/ Comportamente: spirit de inițiativă, integritate, responsabilitate, obiectivitate, promptitudine, punctualitate, colegialitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, diplomaţie, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.   

 

Persoanele interesate pot depune dosarul personal/ prin poştă (sat. Cărpineni, str. Independenței 54)/ prin e-mail (primaria.carpineni@gmail.com).

Dosarul de concurs care trebuie să conțină:

 1. a) formularul de participare, specificat în anexa la Regulament din Hotarârea Guvernului Nr. 201 din 11-03-2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 5. e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. f) cazierul judiciar.
 7. g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 18 iulie 2024, ora 17:00. Telefon- 0269 26019 / 067368440;  e-mail- primaria.carpineni@gmail.com.  – Pentru Informații suplimentare
Data concursului va fi anunțată suplimentar.

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Acte normative specifice domeniului de specialitate:
-Hotarirea Guvernului RM nr.2010din 11.03.2009 cu privire la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la functia publica  si statutului functionarului public
-Acte normative in domeniul administratiei publice locale
-Legea nr.436/2006 privind administratia publica locala
-Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativa

– Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

 

Opționale: Alte acte normative  în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

– Legea nr.148/2023 privind accesul la informație

– Legea nr.155/2011 pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice;

– Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

– Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

– Codul Muncii al R. Moldova nr.154/2003

-Codul administrativ al RM nr.116/2018
-Codul civil al RM nr.110/2002

-Legea nr.25/2008 privind Codul de conduita  a functionarului public;
-Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale;
-Codul electoral al RM nr.325/2022
-Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local
-Hotarirea de Guvern nr.618/1993 pentru aprobarea regulilor de intocmire a documentelor organizatorice si de dispozitie   si instructiunii-tip cu privire la tinerea lucrarilor de secretariat in organele administratiei publice centrale de specialitate si ale autoadministratiei locale ale RM