Anunț privind prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director la IET Gradinița...

Anunț privind prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director la IET Gradinița „Lăpușnița”

344
DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Cărpineni, raionul Hîncești anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de:

  • Director al Instituției de Educație Timpurie Grădinița Nr.1 „Lăpușnița” din comunei Cărpineni, raionul Hînești.

 

Date despre IET Grădinița de copii “Lăpușnița”.
Numarul de copii în instituție: 34
Bugetul pe ultimul an: 1579000 lei
Starea instituției existente: foarte bună
Proiecte in derulare: nu

Proba de concurs va fi desfășurată în temeiul Ordinului Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015 privind aprobarea „Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, modificat prin OMEC884 din 01.09.2022, M0284290/16.09.2022, art. 1071, în vigoare din 16.09.2022.

La funcția de director al instituției de învățămînt general poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învățămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct. 62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu)).

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; pentru instituţiile de învăţămînt special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de competenţe relevante profilului instituţiei;

5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

6) cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);

7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

8) nu are antecedente penale;

9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

10) nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

Pentru participare la concurs, candidații depun personal sau prin reprezentant (în bază de procură), la sediul Primăriei Cărpineni, prin poștă sau prin e-mail, pînă la data de  29 iulie 2024, ora 17:00.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
  6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
  7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

  1. Alte documente pe care le considerați relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

 

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Dosarele de participare la concurs nu pot fi completate cu acte ulterior expirării termenului de 30 de zile din ziua publicării anunțului.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarele de participare  la concurs, se pot depune la sediul primăriei comunei sau prin e-mail: primariacarpineni@gmail.com  cu titlul „Dosar concurs director gradinița Numele Gradinței până la data de 25 iunie 2024.

Persoană de contact responsabilă de oferirea informațiilor și de primirea dosarelor

Este Irina Țigănaș, telefon 067368440 sau 0269-26019.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii. Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

 

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova 
Legea 436/2006 privind administraţia publică locală 
Codul Educaţiei nr. 152/2014
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
Legea nr.100/2017cu privire la actele normative
Codul administrativ nr.116/2018
Legea 133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Legea privind accesul la informaţie nr. 982/2000

Codul Muncii al RM nr. 154/2003
Hotărîrea Guvernului RM nr. 270 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”